Interview to Liliana Porter
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Mariana Bellotto
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Cristina Piffer
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Adriana Bustos
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Juan Sorrentino

{NOTA_TEXTO}

Interview to Mariela Scafati
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Jorge Macchi
 

{NOTA_TEXTO}

Interview to Matías Duville
 

{NOTA_TEXTO}